VACANCY: Project Manager

VACANCY: Project Manager

Trải nghiệm môi trường làm việc không quản lý theo kiểu truyền thống mà dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Bạn tự chủ, tự quản lý công việc của bạn. Môi trường Việt Nam nhưng phong cách làm việc quốc tế. Chúng tôi trao cơ hội và nhiều đất diễn để bạn phát huy hết năng lực và khả năng của bạn. Bạn và công ty cùng phát triển.
VACANCY: Site Manager M&E

VACANCY: Site Manager M&E

Trải nghiệm môi trường làm việc không quản lý theo kiểu truyền thống mà dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Bạn tự chủ, tự quản lý công việc của bạn. Môi trường Việt Nam nhưng phong cách làm việc quốc tế. Chúng tôi trao cơ hội và nhiều đất diễn để bạn phát huy hết năng lực và khả năng của bạn. Bạn và công ty cùng phát triển.
VACANCY: Site Engineer M&E

VACANCY: Site Engineer M&E

Trải nghiệm môi trường làm việc không quản lý theo kiểu truyền thống mà dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Bạn tự chủ, tự quản lý công việc của bạn. Môi trường Việt Nam nhưng phong cách làm việc quốc tế. Chúng tôi trao cơ hội và nhiều đất diễn để bạn phát huy hết năng lực và khả năng của bạn. Bạn và công ty cùng phát triển.